Individuele afspraak

Annulering van een individuele afspraak dient schriftelijk (per e-mail) te worden gedaan via het secretariaat.
Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, brengen wij 1 uur in rekening. Dit geldt ook wanneer u verzuimt te annuleren en niet verschijnt op een gemaakte afspraak.

Op een individuele afspraak is ons Privacy statement van toepassing. Wij verzoeken u om van het integrale statement kennis te nemen door op onderstaande link te klikken.
Privacy statement

Interakt is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG. Interakt respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we je hierover. Heb je over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

 • contactgegevens, zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
 • geslacht;
 • nummer identiteitsbewijs;
 • bankrekeningnummer;
 • bij ons gevolgde workshops en opleidingen
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?
Wij verwerken je persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het verstrekken van informatie;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst;
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Wat is de bewaartermijn van je persoonsgegevens?
Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Wat zijn je rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens?
Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.
Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij je persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
 • aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van je persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van je persoonsgegevens;
 • overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op je verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit privacy statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

Hoe staat het met de beveiliging van je gegevens ?
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?
Wij verstrekken je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou verstrekken wij je persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan jou.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Cookies
Bij het bezoek aan deze website worden op je computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij je volgende bezoek worden de cookies gebruikt om je te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Cookies van andere partijen
Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.
Verder tref je buttons aan van bijvoorbeeld Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kun je informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wil je hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Wijzigingen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht
Bent je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Op alle door Interakt gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands dan wel Europees recht van toepassing.
Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke Klachtencommissie Interakt en Opleidingen Land van Rouw, Graafseweg 23, 6512 BM Nijmegen.
U kunt van onze klachtenprocedure kennisnemen door op onderstaande link te klikken.
Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening of activiteiten

U mag van ons kwaliteit en zorgvuldigheid verwachten ten aanzien van de activiteiten die wij aanbieden en ten aanzien van de organisatie en administratie van die activiteiten. Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u ons laat weten tevreden te zijn over ons werk.

Waar mensen werken gaat soms echter wel eens iets mis. Het liefst zouden we dat willen voorkomen, maar de realiteit is dat er wel eens een fout gemaakt wordt of we, ondanks onze inspanningen, toch niet aan uw verwachtingen voldoen. Ook dan stellen we het bijzonder op prijs als u contact met ons opneemt. We willen in zo’n geval graag samen met u naar een bevredigende oplossing zoeken. Ons streven is daarbij om er samen uit te komen.

U kunt daarvoor:

 1. Contact met ons op nemen,
  • Door gewoon te bellen met de betrokken Interaktmedewerker, die u via het secretariaat kunt bereiken. Mocht deze niet aanwezig zijn, dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld.
  • Door de betreffende persoon een email te sturen, waarna deze u binnen drie werkdagen terug belt.
  • Mocht het telefoongesprek niet tot een bevredigende oplossing tussen u en de betreffende Interakt-medewerker leiden, dan:
 2. Nodigen we u uit voor een afspraak op een zo kort mogelijke termijn die passend is in beide agenda’s en streven ernaar die afspraak binnen drie weken te realiseren. Dat gesprek wordt u niet in rekening gebracht. Tijdens dat gesprek kunt u met de betreffende Interakt medewerker alsnog bevredigende oplossingen zoeken.
 3. Wanneer u beiden er samen niet uit komt kunt u schriftelijk (per email) een gesprek aanvragen met de directie. U wordt dan verzocht uw bezwaren op papier te zetten en u wordt binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek met de directie, waarin alsnog met u naar een bevredigende oplossing gezocht zal worden. Van dit gesprek zal een kort verslag gemaakt worden dat u ontvangt. Of bij dat gesprek de betreffende Interakt medewerker aanwezig is wordt van te voren met u overlegd en is afhankelijk van uw wensen, van het ontstane geschil en uw bezwaren.
 4. Mocht dit gesprek met de directie nog steeds niet tot bevredigende oplossingen leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de gezamenlijke klachtencommissie van Interakt en ‘Opleidingen Land van Rouw’ volgens de officiële klachtenprocedure, die u hieronder aantreft.
 5. Mocht uw bezwaar juist betrekking hebben op de directie en u samen geen oplossing vinden, dan komt punt 3 te vervallen en kunt u handelen zoals vermeld bij punt 4.
 6. Het oordeel en de adviezen van de klachtencommissie zijn bindend en openbaar.
 7. Uw klacht wordt door alle betrokkenen vertrouwelijk behandeld.

Interakt, Tiel, januari 2015


Klachtenprocedure Interakt en Opleidingen Land van Rouw

Artikel 1 Begripsomschrijving

Interakt:
eenmansbedrijf Interakt/Margriet Wentink.
Opleidingen Land van Rouw:
maatschap/Sabine Noten en Wim van Lent.
Het secretariaat:
het algemene secretariaat van respectievelijk Interakt of Opleidingen Land van Rouw.
Klager:
ieder die een overeenkomst heeft met Interakt/ Opleidingen Land van Rouw tot het verrichten van enkele diensten met betrekking tot training en opleiding.
Klacht:
bezwaar van een klager die van mening is dat de verplichtingen uit de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten met betrekking tot training en opleiding, niet voldoende, niet naar behoren of in strijd met de inschrijfvoorwaarden beroepscode worden nagekomen.
Aangeklaagde:
de persoon of vertegenwoordiger van Interakt/ Opleidingen Land van Rouw tegen wie de klacht gericht is.
Klachtencommissie:
een commissie die een bindende uitspraak doet over een klacht.
Partijen:
klager en aangeklaagde.
Sanctie:
een door de Klachtencommissie op te leggen maatregel.

Artikel 2 Indiening van een klacht

 1. Een klacht dient ingediend te worden bij het secretariaat van respectievelijk Interakt (Postbus 84, 4000 AB Tiel) of Opleidingen Land van Rouw (Graafseweg 23, 6512 BM Nijmegen) ter attentie van de Klachtencommissie.
 2. Klager doet bij zijn klachtmelding in elk geval opgave van:
  • zijn naam, (e-mail)adres, woonplaats;
  • naam, (e-mail)adres van aangeklaagde;
  • relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd, wanneer de klacht is ontstaan, eventuele correspondentie over de klacht tussen partijen en – indien van toepassing – hetgeen tot dan toe is ondernomen om de klacht op te lossen);
  • datering en ondertekening van de klacht.
 3. Het secretariaat legt de datum van ontvangst van de door klager gedane klachtmelding vast.
 4. Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht door het secretariaat ontvangt de klager een schriftelijke ontvangstbevestiging. De leden van de Klachtencommissie ontvangen binnen die periode een afschrift van de klacht.
 5. Indien een of meer van de in art. 2.2 genoemde gegevens ontbreken dan verzoekt het secretariaat de klager om deze gegevens binnen een termijn van 14 werkdagen alsnog te verstrekken. Ontbreken deze gegevens ook na verloop van deze periode dan kan de klacht door de Klachtencommissie niet ontvankelijk worden verklaard.
 6. De Klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van Interakt/Opleiding Land van Rouw.
 7. Indien over het feit dan wel de gebeurtenis waarover wordt geklaagd geen eerder contact heeft plaatsgevonden tussen de klager en de aangeklaagde waar de klacht betrekking op heeft dan adviseert de Klachtencommissie de klager om de klacht eerst zelf met de aangeklaagde te bespreken en een schikking te beproeven. Indien dit contact alsnog tot een voor de klager bevredigende uitkomst leidt wordt de klacht door de Klachtencommissie niet verder in behandeling genomen.
 8. Wanneer de klager niet bereid is tot het in art. 2.7 bedoelde contact dan wel indien dit niet tot een voor de klager bevredigende uitkomst heeft geleid, wordt de officiële klachtenprocedure begonnen en nemen de termijnen genoemd in art. 3 een aanvang, indien en voor zover alle gegevens genoemd in art. 2.2 naar behoren bij het secretariaat zijn ingediend.

Artikel 3 Behandeling van de klacht

 1. Indien de Klachtencommissie van mening is dat de gegevens die de klager heeft ingezonden compleet zijn en een duidelijk beeld geven over de klacht wordt er een afschrift van het klaagschrift verzonden aan de persoon tegen wie de klacht gericht is.
 2. De Klachtencommissie kiest een voorzitter en tevens contactpersoon uit hun midden. De voorzitter verzorgt de correspondentie met klager en aangeklaagde en roept de leden van de Klachtencommissie bij elkaar voor mondeling overleg.
 3. De persoon tegen wie de klacht is gericht zal worden verzocht om binnen 21 werkdagen een schriftelijke reactie te geven op het klaagschrift. Na ommekomst van deze termijn zal de klacht door de Klachtencommissie inhoudelijk in behandeling worden genomen, ook als de aangeklaagde niet heeft gereageerd.
 4. Het secretariaat stelt (na toestemming van de klager ref cbpweb) de Klachtencommissie de ingediende klacht, de reactie van de aangeklaagde en andere daarvoor in aanmerking komende stukken ter hand. De Klachtencommissie draagt er zorg voor dat alle partijen, binnen een termijn van drie weken, beschikken over dezelfde stukken. Zij behandelt de klacht op basis van het beginsel van hoor en wederhoor en op zo kort mogelijk termijn na ontvangst van de stukken. Zo nodig verzoekt zij partijen nadere schriftelijke informatie te verstrekken.
 5. Binnen een termijn van drie weken besluit de Klachtencommissie of zij op basis van de aanwezige stukken een oordeel kan geven over de gegrondheid van de klacht. Zo niet, dan kan de Klachtencommissie, indien zij daartoe gezien de aard van de klacht termen aanwezig acht, partijen verzoeken om nadere inlichtingen te verschaffen, hun standpunt nader toe te lichten dan wel besluiten om een nader onderzoek in te stellen. De Klachtencommissie kan in aanvulling hierop of ter vervanging hiervan ook besluiten tot een hoorzitting. De vergaderingen en hoorzittingen van de Klachtencommissie zijn besloten.
 6. De Klachtencommissie bepaalt waar en wanneer de mondelinge hoorzitting zal worden gehouden. Zij verzoekt partijen daar en dan aanwezig te zijn. Deze worden geacht in persoon te verschijnen. Zij zijn bevoegd zich te laten bijstaan door een door hen zelf te bepalen persoon.
 7. Partijen wordt de gelegenheid geboden kennis te nemen van door de Klachtencommissie vastgestelde verslagen van de hoorzitting. Kosten verbonden aan deze procedure worden gedragen door partijen zelf. De commissie doet een bindende uitspraak over de klacht. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
 8. Uiterlijk vier weken na afloop van de mondelinge behandeling doet de commissie gemotiveerd schriftelijk uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zij bepaalt de op te leggen sanctie. Tevens bepaalt zij door wie van de partijen de kosten gedragen worden. Zo nodig kan zij een aanbeveling doen aan het bestuur.
 9. De door de commissie op te leggen sanctie kan zijn:
  • Waarschuwing
  • Bindend advies aan een van beide of beide partijen gericht op supervisie, coaching, bemiddeling of mediation.
  • Berisping waarbij de klacht gegrond wordt verklaard en de ernst dan wel de herhaling leidt tot dwingend en bindend advies conform afspraken die tijdens de behandeling van de klacht zijn gemaakt
  • Beëindiging deelname opleiding (onder gehoudenheid tot een adequate financiële afwikkeling) dan wel voortzetting opleiding binnen een andere opleidingsgroep of opleidingstraject.
  • Gedeeltelijk of volledig restitueren van reeds betaalde trainings- of opleidingsgelden.

  Een combinatie van sancties is mogelijk.

 10. De Klachtencommissie kan een klacht ook gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel.
 11. De leden van de Klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle gegevens die hun bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.
 12. Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie staat slechts beroep open bij de civiele rechter.

Artikel 4 Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht

 1. Een klacht wordt niet of niet verder door de Klachtencommissie in behandeling genomen indien:
  • de klacht anoniem wordt ingediend;
  • de feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd langer dan 18 maanden voor indiening van de klacht hebben plaats gevonden;
  • het contact onder art. 2.7 tot een voor de klager bevredigend resultaat heeft geleid;
  • de klager de klacht intrekt.
 2. Een klacht kan door de Klachtencommissie niet ontvankelijk worden verklaard indien:
  • door de klager niet de volgens art 2.2 minimaal vereiste gegevens worden overlegd;
  • de Klachtencommissie van mening is dat zij onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om voor de behandeling van de klacht relevante informatie kennis te nemen.

Artikel 5 Uitspraak

 1. De Klachtencommissie komt in beginsel binnen een redelijke termijn te weten maximaal binnen 6 maanden na het indienen van de klacht tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht. De Klachtencommissie baseert de uitspraak op de inhoud van de gewisselde stukken en verstrekte gegevens alsmede – indien van toepassing – op grond van het besprokene op de hoorzitting en wat door eigen wetenschap als vaststaand kan worden aangemerkt. De Klachtencommissie kan een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaren.
 2. Indien na het oordeel van de Klachtencommissie de behandeling van de klacht niet binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn kan worden afgerond, doet de Klachtencommissie daarvan schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan de klager en aangeklaagde onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie verwacht tot een uitspraak te komen.
  De Klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan geeft de stem van de Voorzitter de doorslag.
 3. De Klachtencommissie motiveert haar uitspraak schriftelijk en zendt deze aangetekend aan beide partijen en in afschrift aan de directie van Interakt. De Klachtencommissie kan aan de uitspraak aanbevelingen toevoegen gericht aan de aangeklaagde of aan de directie van Interakt/ Opleidingen Land van Rouw of aan beide.
 4. De aangeklaagde dan wel de directie van Interakt/ Opleidingen Land van Rouw bericht binnen twee maanden na ontvangst van de artikel 5.3 bedoelde aanbevelingen schriftelijk aan klager en Klachtencommissie of hij/zij naar aanleiding van de uitspraak en aanbevelingen maatregelen zal nemen en zo ja, welke.

Artikel 6 Samenstelling, benoeming en ontslag van de Klachtencommissie

 1. De leden van klachtencommissie zijn voorgedragen na instemming door Interakt en Opleidingen Land van Rouw. Nieuwe leden worden voorgedragen door de klachtencommissie en definitief geïnstalleerd na instemming door Interakt/Opleidingen Land van Rouw.
 2. De Klachtencommissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 leden. Leden van de Klachtencommissie zijn onafhankelijk en hebben geen binding  met Interakt/ Opleidingen Land van Rouw.
 3. De klachtencommissie stelt zich ten doel klachten te beoordelen op gegrond of niet gegrond. Hiervoor is de commissie gerechtigd externe deskundigen te raadplegen met betrekking tot specifieke inhoudelijke onderwerpen die onmiddellijk verband houden met de klacht. Definitieve beoordeling volgt na consensus van alle commissieleden. De beoordeling is niet gericht op oplossing van de klacht.
  Extra inzet van de commissieleden wordt specifiek bekeken maar in de meeste gevallen zal het de voorkeur hebben dat anderen dan de commissieleden de oplossing ter hand nemen.
 4. Drie commissieleden zullen een klacht in behandeling nemen. De leden van de klachtencommissie wijzen uit hun gelederen een voorzitter aan die gedurende de te behandelen klacht leiding geeft aan de klachtencommissie en de bijeenkomsten voor zit. Uitgangspunt bij de samenstelling per klacht is beschikbaarheid en aard van de klacht.
 5. Ter vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid benoemt de Klachtencommissie uit de overige leden een vicevoorzitter.
 6. Door Interakt/Opleidingen Land van Rouw zijn de volgende leden benoemd als lid van de Klachtencommissie: Mevrouw M.C. Eberhard te Amsterdam, de heer H. Galenkamp te Landsmeer, de heer S. Arts te Hoevelaken, mevrouw H. Wolters te Nijmegen en mevrouw I. Heijmans te Tiel.
 7. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, zij zijn eenmaal herbenoembaar. Bij tussentijds aftreden van één van de leden, treedt diens voorgedragen opvolger na instemming door Interakt/Opleidingen Land van Rouw in de plaats van het afgetreden lid. Vervanging van de leden geschied trapsgewijs volgens een gezamenlijk vastgesteld tijdsplan. Eenmaal per jaar komen de commissieleden bij elkaar voor overleg en afstemming.
 8. Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt voorts door:
  • overlijden van het lid;
  • opzegging van het lid;
  • opzegging door de directie van Interakt/Opleidingen Land van Rouw wegens het door het lid kennelijk op onvoldoende wijze vervullen van de functie of verwaarlozing van de taak en mogelijke belangenverstrengeling.

Artikel 7 Archivering

 1. Het secretariaat van Interakt/Opleidingen Land van Rouw houdt een overzicht bij van alle bij het secretariaat binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na behandeling door het secretariaat gearchiveerd.
 2. Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één jaar na de datum van de beoordeling door de klachtencommissie bewaard.

Interakt, Tiel, mei 2018


Opleidingen, trainingen en workshops

Inschrijving

 • Deze algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden gelden voor opleidingen, trainingen en workshops en zijn niet van toepassing op seminars en lezingen van Franz Ruppert. Voor seminars en lezingen van Franz Ruppert gelden speciale inschrijf- en annuleringsvoorwaarden.
 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfsysteem op onze website.
 • Inschrijving is persoonsgebonden en bindend.
 • Bij eventuele meerdere inschrijvingen tegelijkertijd zijn per persoon de persoonsgegevens vereist en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor de gehele training, opleiding of workshop.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Bevestiging, betaling en facturering

 • Na uw inschrijving én betaling ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving. Via hyperlinks in dit mailbericht kunt u het betreffende bewijs van inschrijving downloaden.
 • Het bewijs van inschrijving is uitsluitend geldig indien de bijbehorende betaling door Interakt is ontvangen. Mocht u door een (technische) onvolkomenheid een bewijs van inschrijving ontvangen zonder dat betaling in goede orde heeft plaatsgevonden, dan is deze niet geldig. Interakt kan in uitzonderlijk gevallen van u verlangen dat u een betalingsbewijs overlegt.
 • Direct na betaling ontvangt u, eveneens via e-mail een (btw-)factuur.

Annulering en restitutie

 • Na inschrijving bent u gedurende 14 dagen gerechtigd uw inschrijving kosteloos te herroepen. Dit dient door middel van schriftelijke annulering plaats te vinden. Wanneer de opleiding, training of workshop binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering van uw inschrijving voor een opleiding, training of workshop tot twee weken voor aanvang van de training/workshop, wordt te allen tijde € 50,- aan administratie-, reserverings- en voorbereidingskosten in rekening gebracht. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van ons terug.
 • Annuleert u binnen twee weken voor aanvang van de training/workshop, dan brengen wij de helft van het totale factuurbedrag in rekening en ontvangt u de andere helft van ons terug.
 • Annuleert u binnen 48 uur voor aanvang of tijdens de opleiding, training of workshop, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend schriftelijk annuleren is mogelijk. Telefonische annuleringen worden nadrukkelijk niet als geldige annuleringen aangemerkt.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden de training of workshop niet door kan gaan, wordt door Interakt uiteraard het volledige door u betaalde bedrag gerestitueerd.
 • Door u reeds aan Interakt betaalde bedragen, waarop u door annulering onzer- of uwerzijds conform deze inschrijf- en annuleringsvoorwaarden recht hebt, worden door Interakt binnen veertien dagen na annuleringsdatum aan u gerestitueerd.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de trainer(s) of workshopleider(s) behoudt Interakt zich het recht voor andere gekwalificeerde trainer(s)/workshopleider(s) in te zetten.

Wachtlijst

 • Bij over-intekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum. Zodra er een plaats vrijkomt, wordt steeds de eerst volgende persoon van de wachtlijst benaderd.

Bewijs van deelname

 • Aan deelnemers van trainingen en opleidingen (Breek de Stilte, Jaartraining 1 en 2, leertherapie, supervisie) wordt een bewijs van deelname uitgereikt, indien men aan het volledige programma heeft deelgenomen. Voor workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling (opstellingsworkshops, opstellingsavonden en –middagen, thema-avonden) wordt geen bewijs van deelname overhandigd.

Copy-, beeld- en geluidsrecht

 • Het is de deelnemers niet toegestaan beeld- of geluidopnames te maken van opstellingen, theorie, presentaties en andere trainingsactiviteiten.
 • Het copyright van het cursusmateriaal en het intellectuele eigendom van de activiteiten ligt bij Interakt en/of de trainer, hetgeen vermeld wordt in het cursusmateriaal.

Gezondheid van deelnemers

 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte aan coaching, begeleiding of (psycho)therapie.
 • Met eventuele dieetwensen wegens gezondheidsredenen voor de maaltijden kan rekening worden gehouden. U dient daarvoor uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de training of workshop per e-mail aan te geven aan het secretariaat welke aanpassingen u behoeft.

Geheimhouding en Privacy

 • Alle persoonlijke informatie die deelnemers verstrekken, in welke vorm en van welke aard dan ook, wordt door Interakt met de grootste zorgvuldigheid behandeld waarbij strikte geheimhouding wordt betracht. Hieromtrent zijn ook strikte afspraken gemaakt met de personeelsleden van Interakt en derden die door Interakt worden ingeschakeld bij de uitoefening van haar bedrijf.
 • Tijdens groepsactiviteiten zal daarnaast ook met de deelnemers een regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens het seminar wordt verstrekt.
 • Op opleidingen, trainingen en workshops is ons Privacy statement van toepassing. Wij verzoeken u om van het integrale statement kennis te nemen door op onderstaande link te klikken.
  Privacy statement

  Interakt is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG. Interakt respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we je hierover. Heb je over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

  Welke gegevens verwerken wij?
  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

  • contactgegevens, zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
  • geslacht;
  • nummer identiteitsbewijs;
  • bankrekeningnummer;
  • bij ons gevolgde workshops en opleidingen
  • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.

  Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?
  Wij verwerken je persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

  • het verstrekken van informatie;
  • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
  • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
  • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
  • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

  Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?
  Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens:

  • het uitvoeren van een overeenkomst;
  • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt je altijd weer intrekken;
  • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

  Wat is de bewaartermijn van je persoonsgegevens?
  Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

  Wat zijn je rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens?
  Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.
  Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

  • of wij je persoonsgegevens verwerken;
  • de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
  • bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
  • aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
  • beperking van je persoonsgegevens;
  • verwijdering (wissen) van je persoonsgegevens;
  • overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op je verzoek;
  • vragen over de inhoud van dit privacy statement.

  Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

  Hoe staat het met de beveiliging van je gegevens ?
  Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.

  Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?
  Wij verstrekken je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
  Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou verstrekken wij je persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

  • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
  • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken
  • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan jou.

  Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

  Het gebruik van deze site
  Wij hebben passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  Internetsites van derden
  Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

  Cookies
  Bij het bezoek aan deze website worden op je computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij je volgende bezoek worden de cookies gebruikt om je te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

  Cookies van andere partijen
  Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.
  Verder tref je buttons aan van bijvoorbeeld Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kun je informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wil je hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

  Wijzigingen privacy statement
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

  Klachtrecht
  Bent je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
  Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle door Interakt gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands dan wel Europees recht van toepassing.
 • Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke Klachtencommissie Interakt en Opleidingen Land van Rouw, Graafseweg 23, 6512 BM Nijmegen.
  U kunt van onze klachtenprocedure kennisnemen door op onderstaande link te klikken.
  Klachtenprocedure

  Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening of activiteiten

  U mag van ons kwaliteit en zorgvuldigheid verwachten ten aanzien van de activiteiten die wij aanbieden en ten aanzien van de organisatie en administratie van die activiteiten. Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u ons laat weten tevreden te zijn over ons werk.

  Waar mensen werken gaat soms echter wel eens iets mis. Het liefst zouden we dat willen voorkomen, maar de realiteit is dat er wel eens een fout gemaakt wordt of we, ondanks onze inspanningen, toch niet aan uw verwachtingen voldoen. Ook dan stellen we het bijzonder op prijs als u contact met ons opneemt. We willen in zo’n geval graag samen met u naar een bevredigende oplossing zoeken. Ons streven is daarbij om er samen uit te komen.

  U kunt daarvoor:

  1. Contact met ons op nemen,
   • Door gewoon te bellen met de betrokken Interaktmedewerker, die u via het secretariaat kunt bereiken. Mocht deze niet aanwezig zijn, dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld.
   • Door de betreffende persoon een email te sturen, waarna deze u binnen drie werkdagen terug belt.
   • Mocht het telefoongesprek niet tot een bevredigende oplossing tussen u en de betreffende Interakt-medewerker leiden, dan:
  2. Nodigen we u uit voor een afspraak op een zo kort mogelijke termijn die passend is in beide agenda’s en streven ernaar die afspraak binnen drie weken te realiseren. Dat gesprek wordt u niet in rekening gebracht. Tijdens dat gesprek kunt u met de betreffende Interakt medewerker alsnog bevredigende oplossingen zoeken.
  3. Wanneer u beiden er samen niet uit komt kunt u schriftelijk (per email) een gesprek aanvragen met de directie. U wordt dan verzocht uw bezwaren op papier te zetten en u wordt binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek met de directie, waarin alsnog met u naar een bevredigende oplossing gezocht zal worden. Van dit gesprek zal een kort verslag gemaakt worden dat u ontvangt. Of bij dat gesprek de betreffende Interakt medewerker aanwezig is wordt van te voren met u overlegd en is afhankelijk van uw wensen, van het ontstane geschil en uw bezwaren.
  4. Mocht dit gesprek met de directie nog steeds niet tot bevredigende oplossingen leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de gezamenlijke klachtencommissie van Interakt en ‘Opleidingen Land van Rouw’ volgens de officiële klachtenprocedure, die u hieronder aantreft.
  5. Mocht uw bezwaar juist betrekking hebben op de directie en u samen geen oplossing vinden, dan komt punt 3 te vervallen en kunt u handelen zoals vermeld bij punt 4.
  6. Het oordeel en de adviezen van de klachtencommissie zijn bindend en openbaar.
  7. Uw klacht wordt door alle betrokkenen vertrouwelijk behandeld.

  Interakt, Tiel, januari 2015


  Klachtenprocedure Interakt en Opleidingen Land van Rouw

  Artikel 1 Begripsomschrijving

  Interakt:
  eenmansbedrijf Interakt/Margriet Wentink.
  Opleidingen Land van Rouw:
  maatschap/Sabine Noten en Wim van Lent.
  Het secretariaat:
  het algemene secretariaat van respectievelijk Interakt of Opleidingen Land van Rouw.
  Klager:
  ieder die een overeenkomst heeft met Interakt/ Opleidingen Land van Rouw tot het verrichten van enkele diensten met betrekking tot training en opleiding.
  Klacht:
  bezwaar van een klager die van mening is dat de verplichtingen uit de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten met betrekking tot training en opleiding, niet voldoende, niet naar behoren of in strijd met de inschrijfvoorwaarden beroepscode worden nagekomen.
  Aangeklaagde:
  de persoon of vertegenwoordiger van Interakt/ Opleidingen Land van Rouw tegen wie de klacht gericht is.
  Klachtencommissie:
  een commissie die een bindende uitspraak doet over een klacht.
  Partijen:
  klager en aangeklaagde.
  Sanctie:
  een door de Klachtencommissie op te leggen maatregel.

  Artikel 2 Indiening van een klacht

  1. Een klacht dient ingediend te worden bij het secretariaat van respectievelijk Interakt (Postbus 84, 4000 AB Tiel) of Opleidingen Land van Rouw (Graafseweg 23, 6512 BM Nijmegen) ter attentie van de Klachtencommissie.
  2. Klager doet bij zijn klachtmelding in elk geval opgave van:
   • zijn naam, (e-mail)adres, woonplaats;
   • naam, (e-mail)adres van aangeklaagde;
   • relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd, wanneer de klacht is ontstaan, eventuele correspondentie over de klacht tussen partijen en – indien van toepassing – hetgeen tot dan toe is ondernomen om de klacht op te lossen);
   • datering en ondertekening van de klacht.
  3. Het secretariaat legt de datum van ontvangst van de door klager gedane klachtmelding vast.
  4. Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht door het secretariaat ontvangt de klager een schriftelijke ontvangstbevestiging. De leden van de Klachtencommissie ontvangen binnen die periode een afschrift van de klacht.
  5. Indien een of meer van de in art. 2.2 genoemde gegevens ontbreken dan verzoekt het secretariaat de klager om deze gegevens binnen een termijn van 14 werkdagen alsnog te verstrekken. Ontbreken deze gegevens ook na verloop van deze periode dan kan de klacht door de Klachtencommissie niet ontvankelijk worden verklaard.
  6. De Klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van Interakt/Opleiding Land van Rouw.
  7. Indien over het feit dan wel de gebeurtenis waarover wordt geklaagd geen eerder contact heeft plaatsgevonden tussen de klager en de aangeklaagde waar de klacht betrekking op heeft dan adviseert de Klachtencommissie de klager om de klacht eerst zelf met de aangeklaagde te bespreken en een schikking te beproeven. Indien dit contact alsnog tot een voor de klager bevredigende uitkomst leidt wordt de klacht door de Klachtencommissie niet verder in behandeling genomen.
  8. Wanneer de klager niet bereid is tot het in art. 2.7 bedoelde contact dan wel indien dit niet tot een voor de klager bevredigende uitkomst heeft geleid, wordt de officiële klachtenprocedure begonnen en nemen de termijnen genoemd in art. 3 een aanvang, indien en voor zover alle gegevens genoemd in art. 2.2 naar behoren bij het secretariaat zijn ingediend.

  Artikel 3 Behandeling van de klacht

  1. Indien de Klachtencommissie van mening is dat de gegevens die de klager heeft ingezonden compleet zijn en een duidelijk beeld geven over de klacht wordt er een afschrift van het klaagschrift verzonden aan de persoon tegen wie de klacht gericht is.
  2. De Klachtencommissie kiest een voorzitter en tevens contactpersoon uit hun midden. De voorzitter verzorgt de correspondentie met klager en aangeklaagde en roept de leden van de Klachtencommissie bij elkaar voor mondeling overleg.
  3. De persoon tegen wie de klacht is gericht zal worden verzocht om binnen 21 werkdagen een schriftelijke reactie te geven op het klaagschrift. Na ommekomst van deze termijn zal de klacht door de Klachtencommissie inhoudelijk in behandeling worden genomen, ook als de aangeklaagde niet heeft gereageerd.
  4. Het secretariaat stelt (na toestemming van de klager ref cbpweb) de Klachtencommissie de ingediende klacht, de reactie van de aangeklaagde en andere daarvoor in aanmerking komende stukken ter hand. De Klachtencommissie draagt er zorg voor dat alle partijen, binnen een termijn van drie weken, beschikken over dezelfde stukken. Zij behandelt de klacht op basis van het beginsel van hoor en wederhoor en op zo kort mogelijk termijn na ontvangst van de stukken. Zo nodig verzoekt zij partijen nadere schriftelijke informatie te verstrekken.
  5. Binnen een termijn van drie weken besluit de Klachtencommissie of zij op basis van de aanwezige stukken een oordeel kan geven over de gegrondheid van de klacht. Zo niet, dan kan de Klachtencommissie, indien zij daartoe gezien de aard van de klacht termen aanwezig acht, partijen verzoeken om nadere inlichtingen te verschaffen, hun standpunt nader toe te lichten dan wel besluiten om een nader onderzoek in te stellen. De Klachtencommissie kan in aanvulling hierop of ter vervanging hiervan ook besluiten tot een hoorzitting. De vergaderingen en hoorzittingen van de Klachtencommissie zijn besloten.
  6. De Klachtencommissie bepaalt waar en wanneer de mondelinge hoorzitting zal worden gehouden. Zij verzoekt partijen daar en dan aanwezig te zijn. Deze worden geacht in persoon te verschijnen. Zij zijn bevoegd zich te laten bijstaan door een door hen zelf te bepalen persoon.
  7. Partijen wordt de gelegenheid geboden kennis te nemen van door de Klachtencommissie vastgestelde verslagen van de hoorzitting. Kosten verbonden aan deze procedure worden gedragen door partijen zelf. De commissie doet een bindende uitspraak over de klacht. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
  8. Uiterlijk vier weken na afloop van de mondelinge behandeling doet de commissie gemotiveerd schriftelijk uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zij bepaalt de op te leggen sanctie. Tevens bepaalt zij door wie van de partijen de kosten gedragen worden. Zo nodig kan zij een aanbeveling doen aan het bestuur.
  9. De door de commissie op te leggen sanctie kan zijn:
   • Waarschuwing
   • Bindend advies aan een van beide of beide partijen gericht op supervisie, coaching, bemiddeling of mediation.
   • Berisping waarbij de klacht gegrond wordt verklaard en de ernst dan wel de herhaling leidt tot dwingend en bindend advies conform afspraken die tijdens de behandeling van de klacht zijn gemaakt
   • Beëindiging deelname opleiding (onder gehoudenheid tot een adequate financiële afwikkeling) dan wel voortzetting opleiding binnen een andere opleidingsgroep of opleidingstraject.
   • Gedeeltelijk of volledig restitueren van reeds betaalde trainings- of opleidingsgelden.

   Een combinatie van sancties is mogelijk.

  10. De Klachtencommissie kan een klacht ook gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel.
  11. De leden van de Klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle gegevens die hun bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.
  12. Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie staat slechts beroep open bij de civiele rechter.

  Artikel 4 Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht

  1. Een klacht wordt niet of niet verder door de Klachtencommissie in behandeling genomen indien:
   • de klacht anoniem wordt ingediend;
   • de feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd langer dan 18 maanden voor indiening van de klacht hebben plaats gevonden;
   • het contact onder art. 2.7 tot een voor de klager bevredigend resultaat heeft geleid;
   • de klager de klacht intrekt.
  2. Een klacht kan door de Klachtencommissie niet ontvankelijk worden verklaard indien:
   • door de klager niet de volgens art 2.2 minimaal vereiste gegevens worden overlegd;
   • de Klachtencommissie van mening is dat zij onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om voor de behandeling van de klacht relevante informatie kennis te nemen.

  Artikel 5 Uitspraak

  1. De Klachtencommissie komt in beginsel binnen een redelijke termijn te weten maximaal binnen 6 maanden na het indienen van de klacht tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht. De Klachtencommissie baseert de uitspraak op de inhoud van de gewisselde stukken en verstrekte gegevens alsmede – indien van toepassing – op grond van het besprokene op de hoorzitting en wat door eigen wetenschap als vaststaand kan worden aangemerkt. De Klachtencommissie kan een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaren.
  2. Indien na het oordeel van de Klachtencommissie de behandeling van de klacht niet binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn kan worden afgerond, doet de Klachtencommissie daarvan schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan de klager en aangeklaagde onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie verwacht tot een uitspraak te komen.
   De Klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan geeft de stem van de Voorzitter de doorslag.
  3. De Klachtencommissie motiveert haar uitspraak schriftelijk en zendt deze aangetekend aan beide partijen en in afschrift aan de directie van Interakt. De Klachtencommissie kan aan de uitspraak aanbevelingen toevoegen gericht aan de aangeklaagde of aan de directie van Interakt/ Opleidingen Land van Rouw of aan beide.
  4. De aangeklaagde dan wel de directie van Interakt/ Opleidingen Land van Rouw bericht binnen twee maanden na ontvangst van de artikel 5.3 bedoelde aanbevelingen schriftelijk aan klager en Klachtencommissie of hij/zij naar aanleiding van de uitspraak en aanbevelingen maatregelen zal nemen en zo ja, welke.

  Artikel 6 Samenstelling, benoeming en ontslag van de Klachtencommissie

  1. De leden van klachtencommissie zijn voorgedragen na instemming door Interakt en Opleidingen Land van Rouw. Nieuwe leden worden voorgedragen door de klachtencommissie en definitief geïnstalleerd na instemming door Interakt/Opleidingen Land van Rouw.
  2. De Klachtencommissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 leden. Leden van de Klachtencommissie zijn onafhankelijk en hebben geen binding  met Interakt/ Opleidingen Land van Rouw.
  3. De klachtencommissie stelt zich ten doel klachten te beoordelen op gegrond of niet gegrond. Hiervoor is de commissie gerechtigd externe deskundigen te raadplegen met betrekking tot specifieke inhoudelijke onderwerpen die onmiddellijk verband houden met de klacht. Definitieve beoordeling volgt na consensus van alle commissieleden. De beoordeling is niet gericht op oplossing van de klacht.
   Extra inzet van de commissieleden wordt specifiek bekeken maar in de meeste gevallen zal het de voorkeur hebben dat anderen dan de commissieleden de oplossing ter hand nemen.
  4. Drie commissieleden zullen een klacht in behandeling nemen. De leden van de klachtencommissie wijzen uit hun gelederen een voorzitter aan die gedurende de te behandelen klacht leiding geeft aan de klachtencommissie en de bijeenkomsten voor zit. Uitgangspunt bij de samenstelling per klacht is beschikbaarheid en aard van de klacht.
  5. Ter vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid benoemt de Klachtencommissie uit de overige leden een vicevoorzitter.
  6. Door Interakt/Opleidingen Land van Rouw zijn de volgende leden benoemd als lid van de Klachtencommissie: Mevrouw M.C. Eberhard te Amsterdam, de heer H. Galenkamp te Landsmeer, de heer S. Arts te Hoevelaken, mevrouw H. Wolters te Nijmegen en mevrouw I. Heijmans te Tiel.
  7. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, zij zijn eenmaal herbenoembaar. Bij tussentijds aftreden van één van de leden, treedt diens voorgedragen opvolger na instemming door Interakt/Opleidingen Land van Rouw in de plaats van het afgetreden lid. Vervanging van de leden geschied trapsgewijs volgens een gezamenlijk vastgesteld tijdsplan. Eenmaal per jaar komen de commissieleden bij elkaar voor overleg en afstemming.
  8. Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt voorts door:
   • overlijden van het lid;
   • opzegging van het lid;
   • opzegging door de directie van Interakt/Opleidingen Land van Rouw wegens het door het lid kennelijk op onvoldoende wijze vervullen van de functie of verwaarlozing van de taak en mogelijke belangenverstrengeling.

  Artikel 7 Archivering

  1. Het secretariaat van Interakt/Opleidingen Land van Rouw houdt een overzicht bij van alle bij het secretariaat binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na behandeling door het secretariaat gearchiveerd.
  2. Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één jaar na de datum van de beoordeling door de klachtencommissie bewaard.

Interakt, Tiel, mei 2018


Speciale annuleringsvoorwaarden Kennisreeks: Trauma – gevolgen en herstel

Deze avonden kunnen niet geannuleerd worden.
Wel is het mogelijk bij verhindering een plaatsvervanger jouw plaats in te laten nemen, mits dit uiterlijk vier uur voor aanvang van de betreffende avond schriftelijk aan het secretariaat van Interakt is meegedeeld.

Interakt, Tiel, december 2017


Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden seminar Franz Ruppert

Inschrijving

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats, d.m.v. het inschrijfsysteem op onze website.
 • Inschrijving is op naam, persoonsgebonden en bindend.
 • Bij eventuele meerdere inschrijvingen tegelijkertijd zijn per persoon de persoonsgegevens vereist en bindend.
 • Inschrijving is uitsluitend mogelijk voor één van de volgende twee keuzemogelijkheden:
  • keuze 1: Deelname aan het gehele seminar bestaand uit de lezing en de twee seminardagen.
  • keuze 2: Deelname aan uitsluitend de lezing.
 • Inschrijven voor slechts 1 seminardag is niet mogelijk.
 • Plaatsing gebeurt op volgorde van ontvangst van de inschrijving en betaling.
 • Middels uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de inschrijfvoorwaarden.

Bevestiging, betaling en facturering

 • Na uw inschrijving én betaling ontvangt u per e-mail een bewijs van inschrijving. Via hyperlinks in dit mailbericht kunt u het betreffende bewijs van inschrijving downloaden
 • Het bewijs van inschrijving is uitsluitend geldig indien de bijbehorende betaling door Interakt is ontvangen. Mocht u door een (technische) onvolkomenheid een bewijs van inschrijving ontvangen zonder dat betaling in goed orde heeft plaatsgevonden, dan is deze niet geldig. Interakt kan in uitzonderlijk gevallen van u verlangen dat u een betalingsbewijs overlegt.
 • Direct na betaling ontvangt u, eveneens via e-mail een (btw-)factuur

Annulering

 • Annuleren is uitsluitend schriftelijk (per e-mail) via het secretariaat mogelijk, zowel voor keuze 1 als voor keuze 2.
 • Bij keuze 1 wordt bij annulering vóór 31 kalenderdagen voor de aanvangsdatum uitsluitend € 70,- administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van ons terug.
 • Annuleert u uw inschrijving voor keuze 1 in de periode vanaf 31 kalenderdagen voor de aanvangsdatum tot 7 kalenderdagen voor de aanvangsdatum, dan brengen wij 50% van het totaalbedrag in rekening. U ontvangt uw betaling onder aftrek van deze kosten van ons terug.
 • Annuleert u uw inschrijving voor keuze 1 in de periode vanaf 7 kalenderdagen voor de aanvangsdatum of tijdens het seminar, dan bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Uitsluitend wanneer u daarover van te voren overleg met ons hebt gehad, is het bij annulering eventueel mogelijk om u door een andere persoon te laten vervangen. Deze regeling geldt uitsluitend tot 1 kalenderdag voor de aanvangsdatum en uitsluitend volgens de volgende procedure:
  1. U deelt ons mee dat u wilt annuleren.
  2. Wij benaderen allereerst iemand van de wachtlijst.
  3. Wanneer iemand van de wachtlijst uw plek wil innemen krijg u daarvan bericht. U betaalt dan € 30,- administratiekosten.
  4. Voor het overige bedrag ontvangt u binnen 14 dagen een creditnota en restitutie van het reeds voldane bedrag.
  5. Wanneer er geen persoon op de wachtlijst staat die uw plek wil innemen, ontvangt u daarvan bericht en kunt u in overleg met ons eventueel zelf een vervanger voordragen, mits deze tot de doelgroep behoort.
  6. Nadat wij daarover overeenstemming hebben bereikt, dient deze persoon zijn/haar deelname zelf nog te bevestigen.
  7. U betaalt dan € 30,- administratiekosten, en voor het overige bedrag ontvangt u binnen 14 dagen een creditnota en restitutie van het reeds voldane bedrag.
  8. Uw vervanger ontvangt een eigen bevestigingsmail en factuur.
 • Keuze 2 (deelname aan de lezing) kan vóór 31 kalenderdagen voor de aanvangsdatum kosteloos worden geannuleerd. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd en wordt het bedrag niet aan u gerestitueerd. Wel kunt u een andere persoon op vertoon van ùw entreebewijs uw plaats laten innemen.
 • Bij ziekte of plotselinge verhindering van de seminarleider behoudt Interakt zich het recht voor andere gekwalificeerde seminarleiders in te zetten.
 • Wanneer door dringende en onvoorziene omstandigheden het seminar niet door kan gaan, wordt door Interakt uiteraard het volledige door u betaalde bedrag teruggestort.
 • Bij annulering conform deze voorwaarden wordt een eventueel door u betaald bedrag dat in aanmerking komt voor restitutie binnen 14 dagen na annulering door ons aan u gerestitueerd.
 • Deelnemers die zich hebben ingeschreven voor het gehele seminar maar besluiten niet deel te nemen aan de lezing en/of het avondeten op de vrijdagavond of één van de andere dagdelen waarvoor zij zich ingeschreven hebben niet aanwezig zijn, kunnen géén aanspraak maken op korting van de seminarprijs.

Wachtlijst

 • Bij overtekening wordt er een wachtlijst gehanteerd op volgorde van inschrijvingsdatum.
 • U krijgt bericht van plaatsing op de wachtlijst. Mocht u op de wachtlijst staan en een vrijgekomen plaats u aangeboden worden, dan bent u op dat moment vrij om te beslissen of u zich daadwerkelijk wilt inschrijven of niet.

Bewijs van deelname

 • Aan deelnemers die het gehele seminar hebben bijgewoond wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Copy- beeld- en geluidsrecht

 • Het is de deelnemers niet toegestaan beeld of geluidsopnames te maken van opstellingen of van de lezing.
 • Het copyright van de reader behorend bij het seminar ligt bij Interakt en/of de seminarleider, hetgeen vermeld is in de reader.

Gezondheid van deelnemers

 • Deelnemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun inschrijving, gezondheid en eventuele behoefte aan vervolgbegeleiding of (psycho)therapie.

Geheimhouding en Privacy

 • Alle persoonlijke informatie die deelnemers verstrekken, in welke vorm en van welke aard dan ook, wordt door Interakt met de grootste zorgvuldigheid behandeld waarbij strikte geheimhouding wordt betracht. Hieromtrent zijn ook strikte afspraken gemaakt met de personeelsleden van Interakt en derden die door Interakt worden ingeschakeld bij de uitoefening van haar bedrijf.
 • Tijdens het seminar zal ook met de deelnemers een regel van vertrouwelijkheid worden afgesproken, die inhoudt dat deelnemers geen persoonlijke informatie van andere deelnemers naar buiten brengen die hen tijdens het seminar wordt verstrekt.
 • Op het seminar is ons Privacy statement van toepassing. Wij verzoeken u om van het integrale statement kennis te nemen door op onderstaande link te klikken.
  Privacy statement

  Interakt is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG. Interakt respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit privacy statement informeren we je hierover. Heb je over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

  Welke gegevens verwerken wij?
  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

  • contactgegevens, zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
  • geslacht;
  • nummer identiteitsbewijs;
  • bankrekeningnummer;
  • bij ons gevolgde workshops en opleidingen
  • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan je uit te kunnen voeren.

  Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?
  Wij verwerken je persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

  • het verstrekken van informatie;
  • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
  • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
  • het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
  • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

  Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?
  Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van je persoonsgegevens:

  • het uitvoeren van een overeenkomst;
  • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt je altijd weer intrekken;
  • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

  Wat is de bewaartermijn van je persoonsgegevens?
  Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

  Wat zijn je rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens?
  Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.
  Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

  • of wij je persoonsgegevens verwerken;
  • de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken;
  • inzage in de persoonsgegevens die wij van je verwerken;
  • bezwaren tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
  • aanpassing van je persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
  • beperking van je persoonsgegevens;
  • verwijdering (wissen) van je persoonsgegevens;
  • overdracht van je persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op je verzoek;
  • vragen over de inhoud van dit privacy statement.

  Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

  Hoe staat het met de beveiliging van je gegevens ?
  Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen.

  Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden?
  Wij verstrekken je persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.
  Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan jou verstrekken wij je persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

  • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
  • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken
  • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan jou.

  Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

  Het gebruik van deze site
  Wij hebben passende maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

  Internetsites van derden
  Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

  Cookies
  Bij het bezoek aan deze website worden op je computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij je volgende bezoek worden de cookies gebruikt om je te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

  Cookies van andere partijen
  Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.
  Verder tref je buttons aan van bijvoorbeeld Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kun je informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video’s van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wil je hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

  Wijzigingen privacy statement
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

  Klachtrecht
  Bent je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of omgaan met je rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
  Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle door Interakt gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands dan wel Europees recht van toepassing.
 • Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de onafhankelijke Klachtencommissie Interakt en Opleidingen Land van Rouw, Graafseweg 23, 6512 BM Nijmegen.
  U kunt van onze klachtenprocedure kennisnemen door op onderstaande link te klikken.
  Klachtenprocedure

  Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening of activiteiten

  U mag van ons kwaliteit en zorgvuldigheid verwachten ten aanzien van de activiteiten die wij aanbieden en ten aanzien van de organisatie en administratie van die activiteiten. Uiteraard stellen we het zeer op prijs als u ons laat weten tevreden te zijn over ons werk.

  Waar mensen werken gaat soms echter wel eens iets mis. Het liefst zouden we dat willen voorkomen, maar de realiteit is dat er wel eens een fout gemaakt wordt of we, ondanks onze inspanningen, toch niet aan uw verwachtingen voldoen. Ook dan stellen we het bijzonder op prijs als u contact met ons opneemt. We willen in zo’n geval graag samen met u naar een bevredigende oplossing zoeken. Ons streven is daarbij om er samen uit te komen.

  U kunt daarvoor:

  1. Contact met ons op nemen,
   • Door gewoon te bellen met de betrokken Interaktmedewerker, die u via het secretariaat kunt bereiken. Mocht deze niet aanwezig zijn, dan wordt u binnen drie werkdagen teruggebeld.
   • Door de betreffende persoon een email te sturen, waarna deze u binnen drie werkdagen terug belt.
   • Mocht het telefoongesprek niet tot een bevredigende oplossing tussen u en de betreffende Interakt-medewerker leiden, dan:
  2. Nodigen we u uit voor een afspraak op een zo kort mogelijke termijn die passend is in beide agenda’s en streven ernaar die afspraak binnen drie weken te realiseren. Dat gesprek wordt u niet in rekening gebracht. Tijdens dat gesprek kunt u met de betreffende Interakt medewerker alsnog bevredigende oplossingen zoeken.
  3. Wanneer u beiden er samen niet uit komt kunt u schriftelijk (per email) een gesprek aanvragen met de directie. U wordt dan verzocht uw bezwaren op papier te zetten en u wordt binnen twee weken uitgenodigd voor een gesprek met de directie, waarin alsnog met u naar een bevredigende oplossing gezocht zal worden. Van dit gesprek zal een kort verslag gemaakt worden dat u ontvangt. Of bij dat gesprek de betreffende Interakt medewerker aanwezig is wordt van te voren met u overlegd en is afhankelijk van uw wensen, van het ontstane geschil en uw bezwaren.
  4. Mocht dit gesprek met de directie nog steeds niet tot bevredigende oplossingen leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de gezamenlijke klachtencommissie van Interakt en ‘Opleidingen Land van Rouw’ volgens de officiële klachtenprocedure, die u hieronder aantreft.
  5. Mocht uw bezwaar juist betrekking hebben op de directie en u samen geen oplossing vinden, dan komt punt 3 te vervallen en kunt u handelen zoals vermeld bij punt 4.
  6. Het oordeel en de adviezen van de klachtencommissie zijn bindend en openbaar.
  7. Uw klacht wordt door alle betrokkenen vertrouwelijk behandeld.

  Interakt, Tiel, januari 2015


  Klachtenprocedure Interakt en Opleidingen Land van Rouw

  Artikel 1 Begripsomschrijving

  Interakt:
  eenmansbedrijf Interakt/Margriet Wentink.
  Opleidingen Land van Rouw:
  maatschap/Sabine Noten en Wim van Lent.
  Het secretariaat:
  het algemene secretariaat van respectievelijk Interakt of Opleidingen Land van Rouw.
  Klager:
  ieder die een overeenkomst heeft met Interakt/ Opleidingen Land van Rouw tot het verrichten van enkele diensten met betrekking tot training en opleiding.
  Klacht:
  bezwaar van een klager die van mening is dat de verplichtingen uit de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten met betrekking tot training en opleiding, niet voldoende, niet naar behoren of in strijd met de inschrijfvoorwaarden beroepscode worden nagekomen.
  Aangeklaagde:
  de persoon of vertegenwoordiger van Interakt/ Opleidingen Land van Rouw tegen wie de klacht gericht is.
  Klachtencommissie:
  een commissie die een bindende uitspraak doet over een klacht.
  Partijen:
  klager en aangeklaagde.
  Sanctie:
  een door de Klachtencommissie op te leggen maatregel.

  Artikel 2 Indiening van een klacht

  1. Een klacht dient ingediend te worden bij het secretariaat van respectievelijk Interakt (Postbus 84, 4000 AB Tiel) of Opleidingen Land van Rouw (Graafseweg 23, 6512 BM Nijmegen) ter attentie van de Klachtencommissie.
  2. Klager doet bij zijn klachtmelding in elk geval opgave van:
   • zijn naam, (e-mail)adres, woonplaats;
   • naam, (e-mail)adres van aangeklaagde;
   • relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd, wanneer de klacht is ontstaan, eventuele correspondentie over de klacht tussen partijen en – indien van toepassing – hetgeen tot dan toe is ondernomen om de klacht op te lossen);
   • datering en ondertekening van de klacht.
  3. Het secretariaat legt de datum van ontvangst van de door klager gedane klachtmelding vast.
  4. Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht door het secretariaat ontvangt de klager een schriftelijke ontvangstbevestiging. De leden van de Klachtencommissie ontvangen binnen die periode een afschrift van de klacht.
  5. Indien een of meer van de in art. 2.2 genoemde gegevens ontbreken dan verzoekt het secretariaat de klager om deze gegevens binnen een termijn van 14 werkdagen alsnog te verstrekken. Ontbreken deze gegevens ook na verloop van deze periode dan kan de klacht door de Klachtencommissie niet ontvankelijk worden verklaard.
  6. De Klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van Interakt/Opleiding Land van Rouw.
  7. Indien over het feit dan wel de gebeurtenis waarover wordt geklaagd geen eerder contact heeft plaatsgevonden tussen de klager en de aangeklaagde waar de klacht betrekking op heeft dan adviseert de Klachtencommissie de klager om de klacht eerst zelf met de aangeklaagde te bespreken en een schikking te beproeven. Indien dit contact alsnog tot een voor de klager bevredigende uitkomst leidt wordt de klacht door de Klachtencommissie niet verder in behandeling genomen.
  8. Wanneer de klager niet bereid is tot het in art. 2.7 bedoelde contact dan wel indien dit niet tot een voor de klager bevredigende uitkomst heeft geleid, wordt de officiële klachtenprocedure begonnen en nemen de termijnen genoemd in art. 3 een aanvang, indien en voor zover alle gegevens genoemd in art. 2.2 naar behoren bij het secretariaat zijn ingediend.

  Artikel 3 Behandeling van de klacht

  1. Indien de Klachtencommissie van mening is dat de gegevens die de klager heeft ingezonden compleet zijn en een duidelijk beeld geven over de klacht wordt er een afschrift van het klaagschrift verzonden aan de persoon tegen wie de klacht gericht is.
  2. De Klachtencommissie kiest een voorzitter en tevens contactpersoon uit hun midden. De voorzitter verzorgt de correspondentie met klager en aangeklaagde en roept de leden van de Klachtencommissie bij elkaar voor mondeling overleg.
  3. De persoon tegen wie de klacht is gericht zal worden verzocht om binnen 21 werkdagen een schriftelijke reactie te geven op het klaagschrift. Na ommekomst van deze termijn zal de klacht door de Klachtencommissie inhoudelijk in behandeling worden genomen, ook als de aangeklaagde niet heeft gereageerd.
  4. Het secretariaat stelt (na toestemming van de klager ref cbpweb) de Klachtencommissie de ingediende klacht, de reactie van de aangeklaagde en andere daarvoor in aanmerking komende stukken ter hand. De Klachtencommissie draagt er zorg voor dat alle partijen, binnen een termijn van drie weken, beschikken over dezelfde stukken. Zij behandelt de klacht op basis van het beginsel van hoor en wederhoor en op zo kort mogelijk termijn na ontvangst van de stukken. Zo nodig verzoekt zij partijen nadere schriftelijke informatie te verstrekken.
  5. Binnen een termijn van drie weken besluit de Klachtencommissie of zij op basis van de aanwezige stukken een oordeel kan geven over de gegrondheid van de klacht. Zo niet, dan kan de Klachtencommissie, indien zij daartoe gezien de aard van de klacht termen aanwezig acht, partijen verzoeken om nadere inlichtingen te verschaffen, hun standpunt nader toe te lichten dan wel besluiten om een nader onderzoek in te stellen. De Klachtencommissie kan in aanvulling hierop of ter vervanging hiervan ook besluiten tot een hoorzitting. De vergaderingen en hoorzittingen van de Klachtencommissie zijn besloten.
  6. De Klachtencommissie bepaalt waar en wanneer de mondelinge hoorzitting zal worden gehouden. Zij verzoekt partijen daar en dan aanwezig te zijn. Deze worden geacht in persoon te verschijnen. Zij zijn bevoegd zich te laten bijstaan door een door hen zelf te bepalen persoon.
  7. Partijen wordt de gelegenheid geboden kennis te nemen van door de Klachtencommissie vastgestelde verslagen van de hoorzitting. Kosten verbonden aan deze procedure worden gedragen door partijen zelf. De commissie doet een bindende uitspraak over de klacht. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
  8. Uiterlijk vier weken na afloop van de mondelinge behandeling doet de commissie gemotiveerd schriftelijk uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zij bepaalt de op te leggen sanctie. Tevens bepaalt zij door wie van de partijen de kosten gedragen worden. Zo nodig kan zij een aanbeveling doen aan het bestuur.
  9. De door de commissie op te leggen sanctie kan zijn:
   • Waarschuwing
   • Bindend advies aan een van beide of beide partijen gericht op supervisie, coaching, bemiddeling of mediation.
   • Berisping waarbij de klacht gegrond wordt verklaard en de ernst dan wel de herhaling leidt tot dwingend en bindend advies conform afspraken die tijdens de behandeling van de klacht zijn gemaakt
   • Beëindiging deelname opleiding (onder gehoudenheid tot een adequate financiële afwikkeling) dan wel voortzetting opleiding binnen een andere opleidingsgroep of opleidingstraject.
   • Gedeeltelijk of volledig restitueren van reeds betaalde trainings- of opleidingsgelden.

   Een combinatie van sancties is mogelijk.

  10. De Klachtencommissie kan een klacht ook gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel.
  11. De leden van de Klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle gegevens die hun bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.
  12. Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie staat slechts beroep open bij de civiele rechter.

  Artikel 4 Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht

  1. Een klacht wordt niet of niet verder door de Klachtencommissie in behandeling genomen indien:
   • de klacht anoniem wordt ingediend;
   • de feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd langer dan 18 maanden voor indiening van de klacht hebben plaats gevonden;
   • het contact onder art. 2.7 tot een voor de klager bevredigend resultaat heeft geleid;
   • de klager de klacht intrekt.
  2. Een klacht kan door de Klachtencommissie niet ontvankelijk worden verklaard indien:
   • door de klager niet de volgens art 2.2 minimaal vereiste gegevens worden overlegd;
   • de Klachtencommissie van mening is dat zij onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om voor de behandeling van de klacht relevante informatie kennis te nemen.

  Artikel 5 Uitspraak

  1. De Klachtencommissie komt in beginsel binnen een redelijke termijn te weten maximaal binnen 6 maanden na het indienen van de klacht tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht. De Klachtencommissie baseert de uitspraak op de inhoud van de gewisselde stukken en verstrekte gegevens alsmede – indien van toepassing – op grond van het besprokene op de hoorzitting en wat door eigen wetenschap als vaststaand kan worden aangemerkt. De Klachtencommissie kan een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaren.
  2. Indien na het oordeel van de Klachtencommissie de behandeling van de klacht niet binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn kan worden afgerond, doet de Klachtencommissie daarvan schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan de klager en aangeklaagde onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie verwacht tot een uitspraak te komen.
   De Klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan geeft de stem van de Voorzitter de doorslag.
  3. De Klachtencommissie motiveert haar uitspraak schriftelijk en zendt deze aangetekend aan beide partijen en in afschrift aan de directie van Interakt. De Klachtencommissie kan aan de uitspraak aanbevelingen toevoegen gericht aan de aangeklaagde of aan de directie van Interakt/ Opleidingen Land van Rouw of aan beide.
  4. De aangeklaagde dan wel de directie van Interakt/ Opleidingen Land van Rouw bericht binnen twee maanden na ontvangst van de artikel 5.3 bedoelde aanbevelingen schriftelijk aan klager en Klachtencommissie of hij/zij naar aanleiding van de uitspraak en aanbevelingen maatregelen zal nemen en zo ja, welke.

  Artikel 6 Samenstelling, benoeming en ontslag van de Klachtencommissie

  1. De leden van klachtencommissie zijn voorgedragen na instemming door Interakt en Opleidingen Land van Rouw. Nieuwe leden worden voorgedragen door de klachtencommissie en definitief geïnstalleerd na instemming door Interakt/Opleidingen Land van Rouw.
  2. De Klachtencommissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 leden. Leden van de Klachtencommissie zijn onafhankelijk en hebben geen binding  met Interakt/ Opleidingen Land van Rouw.
  3. De klachtencommissie stelt zich ten doel klachten te beoordelen op gegrond of niet gegrond. Hiervoor is de commissie gerechtigd externe deskundigen te raadplegen met betrekking tot specifieke inhoudelijke onderwerpen die onmiddellijk verband houden met de klacht. Definitieve beoordeling volgt na consensus van alle commissieleden. De beoordeling is niet gericht op oplossing van de klacht.
   Extra inzet van de commissieleden wordt specifiek bekeken maar in de meeste gevallen zal het de voorkeur hebben dat anderen dan de commissieleden de oplossing ter hand nemen.
  4. Drie commissieleden zullen een klacht in behandeling nemen. De leden van de klachtencommissie wijzen uit hun gelederen een voorzitter aan die gedurende de te behandelen klacht leiding geeft aan de klachtencommissie en de bijeenkomsten voor zit. Uitgangspunt bij de samenstelling per klacht is beschikbaarheid en aard van de klacht.
  5. Ter vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid benoemt de Klachtencommissie uit de overige leden een vicevoorzitter.
  6. Door Interakt/Opleidingen Land van Rouw zijn de volgende leden benoemd als lid van de Klachtencommissie: Mevrouw M.C. Eberhard te Amsterdam, de heer H. Galenkamp te Landsmeer, de heer S. Arts te Hoevelaken, mevrouw H. Wolters te Nijmegen en mevrouw I. Heijmans te Tiel.
  7. De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, zij zijn eenmaal herbenoembaar. Bij tussentijds aftreden van één van de leden, treedt diens voorgedragen opvolger na instemming door Interakt/Opleidingen Land van Rouw in de plaats van het afgetreden lid. Vervanging van de leden geschied trapsgewijs volgens een gezamenlijk vastgesteld tijdsplan. Eenmaal per jaar komen de commissieleden bij elkaar voor overleg en afstemming.
  8. Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt voorts door:
   • overlijden van het lid;
   • opzegging van het lid;
   • opzegging door de directie van Interakt/Opleidingen Land van Rouw wegens het door het lid kennelijk op onvoldoende wijze vervullen van de functie of verwaarlozing van de taak en mogelijke belangenverstrengeling.

  Artikel 7 Archivering

  1. Het secretariaat van Interakt/Opleidingen Land van Rouw houdt een overzicht bij van alle bij het secretariaat binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na behandeling door het secretariaat gearchiveerd.
  2. Klachten en wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van één jaar na de datum van de beoordeling door de klachtencommissie bewaard.

Interakt, Tiel, mei 2018