12 oktober 2023 10:00 - 13 oktober 2023 17:30 Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD
Tiel

Heel de vrouw • vanaf 12-10-2023

 3.250,00

Specialisatie-opleiding voor IZR-hulpverlening aan volwassen vrouwen met seksueel trauma

 

Data en tijden

Blok 1: 12 en 13 oktober: Opleidingsblok I
Blok 2: 9 en 10 november: Opleidingsblok II
Blok 3: 7 en 8 december: Opleidingsblok III
Blok 4: 25 en 26 januari: Opleidingsblok IV
Blok 5: 22 en 23 februari: Evaluatie- en Integratieblok

10.00 – 17.30 uur
Ontvangst vanaf 9.30 uur

Locatie

Interakt
Sint Walburgstraat 10
4001 MD Tiel

Kosten

 3.250,00
Het bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en een overzichtelijke opleidingsmap met daarin achtergrondinformatie en de beschrijving van activiteiten

Accreditatie

 • NBVH – 60 punten
 • SKB – 17,9 EC’s

Trainers

Nog plaatsen beschikbaar

Categorie:

Beschrijving

Deze tiendaagse opleiding geeft jou – vrouwelijke hulpverlener die opgeleid is tot IZR-practitioner – de gelegenheid je te specialiseren in het werken met seksueel getraumatiseerde vrouwen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt, opgegroeid zijn bij seksueel getraumatiseerde ouders, die ingrijpende medische behandelingen (inclusief bevallingen) moesten ondergaan waardoor hun seksualiteit werd geschonden, die blootgesteld zijn geweest aan opvoedingspraktijken die hen beperkten in hun seksuele ontwikkeling. De opleiding stimuleert de ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitude en methodische interventies t.b.v. het werken met seksueel getraumatiseerde vrouwen en het toepassen van de IZR-methode speciaal voor deze doelgroep.

Doel van deze specialisatie-opleiding

Na het succesvol voltooien van deze opleiding:

 • ben je toegerust om in individuele setting te werken met vrouwen met een seksueel trauma met behulp van de IZR-methode.
 • ben je in staat om een eigen meerdaagse workshop over dit thema gebaseerd op de IZR-methode te ontwikkelen en te geven aan een kleine groep vrouwen met seksueel trauma.
 • beschikt je over de kennis, vaardigheden, attitude en methodische interventies om zowel met de cliënt te kunnen werken, als met collega’s te kunnen reflecteren op thema’s die samenhangen met seksueel misbruik waarbij gebruik gemaakt wordt van de IZR-methode.
 • heb je in voldoende mate de eigen seksuele ontwikkeling en ervaringen verkend en verwerkt om met deze specifieke doelgroep te werken en heb je een open reflecterende houding waardoor eigen thema’s die getriggerd worden in werk met cliënten ingebracht worden in het collegiale overleg.

Waarom deze opleiding

Ons werk met seksueel getraumatiseerde vrouwen liet ons het volgende zien: veel vaker dan wordt gedacht zoeken deze vrouwen soms jarenlang naar een veilige, stabiele, behoedzame en vooral nìet bange therapeut die hen helpt om hun ervaringen te verwerken en de langdurige gevolgen daarvan te laten stoppen. Velen van hen verlangen zichzelf op de diepe laag waar dit trauma in hen ligt opgeslagen eindelijk te bevrijden van een aanwezige last of geheim. De openleggende IZR-methode blijkt daarvoor bijzonder geschikt. Er is dan ook veel belangstelling voor onze training Geschonden seksualiteit – gezonde seksualiteit die vanaf het moment dat we daar in 2018 mee begonnen steevast wachtlijsten kent. Met deze opleiding beogen we dat er verspreid door het land steeds meer plaatsen komen waar vrouwen begeleiding kunnen vinden om zichzelf met behulp van deze methode te helen na seksueel trauma.

Inhoud

Het werken met een zo kwetsbaar onderwerp als seksueel trauma bij vrouwen vraagt inhoudelijke deskundigheid van de begeleider. De volgende onderwerpen maken daarom deel uit van de training:

 • Hechting en intimiteit – de ontwikkeling van een gezond lichaams- en ik-besef
 • Gezond lichaams- en ik-besef als voorwaarde voor het ontwikkelen van een gezonde seksualiteit.
 • Vrouwelijke seksualiteit en het vrouwenlichaam
 • Trauma en de gevolgen van trauma voor de identiteitsontwikkeling en de ontwikkeling van de seksualiteit
 • Dader – slachtofferdynamieken en de herkenning daarvan m.b.t. seksueel trauma.
 • Angst, schuld en schaamte in relatie tot seksueel trauma
 • Ontkenning, zwijgen, geheimhouden, herkenning, erkenning
 • Contact met daders: verbreken – vermijden – herstellen?
 • Langdurige gevolgen van seksueel trauma voor overige levensgebieden, waaronder intieme relaties en het moederschap
 • Gevolgen voor volgende generaties (dochters en zonen, w.o. verbod op vrouwelijk gedrag, verbod op man worden)
 • Herstel van contact met het zelf, de eigen wijsheid, het lichaam, de vrouwelijkheid en de vrouwelijke seksualiteit
 • Herstel van waardigheid
 • Van overleven naar leven, van leven naar het leven vieren

Het werken met deze thema’s in groepen en in individueel werk vraagt van een begeleider bepaalde vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Het vraagt ook dat de begeleider zelf deze thema’s in haar eigen leven heeft verkend. Daarom bestaat de opleiding voor een belangrijk gedeelte uit zelfreflectie, attitude- en vaardigheidstraining. Wie deelneemt aan deze training moet in figuurlijke zin zelf ook ‘met de billen bloot’.

Werkwijze

Tijdens de training vindt kennisoverdracht plaats door middel van inhoudelijke presentaties, het kijken naar en bespreken van fragmenten uit documentaires en films en literatuurstudie. Verwerking daarvan gebeurt door creatieve en schriftelijke opdrachten die de cursist zowel individueel als in peergroups uitvoert. Vaardigheden en attitude worden getraind door oefeningen in subgroepen en door resonantie-processen in de plenaire groep.

Ondersteuning tijdens de opleiding

Deelnemers kunnen lid worden van een besloten Facebookgroep, waar vragen over huiswerkopdrachten, ervaringen en literatuur- en documentairetips kunnen worden gedeeld, bedoeld om elkaar gedurende het opleidingsjaar support te geven. Tussen de opleidingsblokken in is het op deze manier gemakkelijk om met elkaar contact te blijven houden.
Waar deelnemers getriggered worden in eigen onverwerkt seksueel trauma kunnen zij extra individuele sessie’s nodig hebben om hun eigen trauma’s nader uit te werken met behulp van de aangeboden methode. Daarover kunnen deelnemers overleg plegen met de opleiders. Deze extra individuele sessies maken geen deel uit van de opleiding.

Tijdsinvestering

Dit is een intensieve opleiding, omdat je ook tussen de vijf opleidingsblokken in graag met literatuur, documentaires en opdrachten bezig zult willen zijn en het onderwerp bovendien thema’s bij jezelf kan triggeren. Deelnemers komen maandelijks tenminste één dagdeel samen in subgroepen om opdrachten uit te voeren en m.b.v. resonantie-processen aan hun eigen ontwikkeling te werken. Daarnaast is er wekelijks ongeveer 4 uur nodig voor literatuurstudie en het uitwerken van opdrachten.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor vrouwen die graag op een diepere laag willen leren werken met seksueel getraumatiseerde vrouwen. Deelnemers dienen ten minste de IZR-basismodules Breek de Stilte 1, 2A, 2B, 3A, 3B en 3C (13 dagen) te hebben gevolgd bij Interakt.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3A
 • Breek de stilte 3B
 • Breek de stilte 3C

Belangstellenden die elders een volledige opleiding IoPT hebben afgerond kunnen contact opnemen voor een gesprek waarin verkend wordt of de vooropleiding voldoende aansluit bij de opleiding Heel de vrouw.

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Heel de vrouw • vanaf 12-10-2023

Trainers

Margriet Wentink en Annemieke Vermeire.

Certificatie

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname bij:

 • 100% aanwezigheid, blijkend uit een presentielijst
 • voltooiing van (huiswerk)opdrachten, blijkend uit de ingeleverde opdrachten
 • aantoonbare deelname aan oefengroepen, blijkend uit een presentielijst
 • literatuurstudie, blijkend uit (huiswerk)opdrachten,
 • voldoende integratie van de in de opleiding aangeboden stof, blijkend uit deelname aan alle activiteiten tijdens het evaluatie- en integratieblok

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – 60 punten
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 17,9 EC’s

Support na de opleiding

Deelnemers die na de succesvolle voltooiing van de opleiding zelf groepen gaan aanbieden elders in het land, kunnen rekenen op de support van de opleiders. In welke vorm dat zal zijn zal gedurende het opleidingsjaar afgestemd worden met de cursisten, afhankelijk van de behoefte.

Verplichte literatuur

 • Judith Herman Lewis – Trauma en Herstel
 • Franz Ruppert – Liefde, lust en trauma
 • Agnes Minnen – Verlamd door Angst

Een uitgebreidere lijst met aanbevolen literatuur, artikelen en documentaires wordt tijdens de opleiding uitgereikt.

Heel de vrouw • vanaf 12-10-2023
Heel de vrouw • vanaf 12-10-2023

Alle op dit moment ingeplande data voor Heel de vrouw

Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.
Heel de vrouw • vanaf 12-10-2023