In onze opleidingsmodules maak je je de theorie, vaardigheden en innerlijke houding eigen, die nodig zijn om Interactieve Zelf-Resonantieprocessen te kunnen begeleiden en doelgericht te kunnen inzetten als traumaverwerkingsmethode in je eigen werksituatie en beroepsuitoefening.

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Basisopleiding

De basisopleiding bestaat uit vijf onderdelen: drie trainingsmodules van respectievelijk drie, zes en vijf dagen (Breek de Stilte 1 en 2 en 3), één trainingsmodule van twee dagen (over het gebruik van de methode in de individuele begeleiding) en een leertherapiecyclus van 8 middagen. Daarnaast maak je per module studie van de verplichte literatuur. Voor elke module kun je je afzonderlijk inschrijven zodat je de basisopleiding in je eigen tempo kunt afronden. De verschillende modules volgen elkaar op en je kunt deelnemen aan een volgende module als je de vorige hebt afgerond.
Met uitzondering van de parallelmodules: die kun je na de aangegeven module en naast de volgende modules volgen.

Breek de stilte 1 (3 dagen)

In deze training leer je de basis van het werken met interactieve zelf-resonantie. Theoretisch ligt het accent op trauma, de verschillende soorten trauma en hun gevolgen, en de gevolgen van trauma voor de identiteitsontwikkeling van een mens. Je leert o.a. te werken met het driedelig traumamodel van dr. Franz Ruppert, maakt kennis met de traumatypen zoals deze door hem zijn gedefinieerd en met de elementen die deze methode maken tot wat hij is.

Verdere informatie

Inhoud

In deze training leer je de theoretische en praktische basis kennen van het werken met Interactieve Zelf-Resonantie, die zijn oorsprong vindt in de door dr. Franz Ruppert ontwikkelde psychotraumatologie (IoPT). Je werkt met de volgende onderdelen:

 • Trauma, psychotrauma (=psychische verwonding) en hechting
  • Wat is trauma?
  • Het proces van traumatisering en de gevolgen daarvan voor de psychische, emotionele, fysieke en relationele gezondheid.
  • Trauma, innerlijke verdeeldheid en identiteitsontwikkeling.
  • De gevolgen van traumatisering voor hechtingsrelaties en daarmee voor volgende generaties: een meergenerationele benadering.
  • Trauma, destructieve en constructieve emoties zoals blijdschap, angst, boosheid, pijn, verdriet.
 • Herstel
  • Natuurlijk herstel en herstel bevorderende omstandigheden.
  • Autonomiebevordering en herstel van zeggenschap over het eigen leven.
  • Als herstellen niet vanzelf gaat…
 • Interactieve zelf-resonantie als herstelmethode: een theoretische basis met ‘practice based evidence’
  • Het driedelig traumamodel van dr. Franz Ruppert als het basismodel van deze methode: traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen.
  • De verschillende soorten traumatiseringen en hun kenmerken, volgens de indeling van Ruppert door de jaren heen.
  • Het verlangen van de cliënt als vertrekpunt en contract: expliciete en impliciete grenzen.
  • Werken met ‘de zin van het verlangen – woord voor woord’.
  • Interactieve zelf-resonantie als spiegel van het innerlijke landschap van de cliënt.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Programma

Het gebruik van de methode wordt in een afwisselend programma stap voor stap gedemonstreerd, toegelicht, theoretisch onderbouwd en geoefend in subgroepen door middel van kleine opdrachten. Op laagdrempelige wijze vinden aan het eind van de training korte speelse activiteiten plaats om je kennis en integratie van de verplichte literatuur te toetsen.

Doelstelling

Aan het einde van deze training:

 • Herken je de samenhang tussen de vragen, verlangens en symptomen waarmee je cliënten bij je komen en mogelijke gevolgen van traumatisering.
 • Weet je wat natuurlijk herstel kan bevorderen en hoe je daarbij de methode effectief kunt benutten.
 • Beschik je over mogelijkheden om zowel je eigen gedrag, gevoelens en gedachten, als dat van anderen te gaan herkennen als uitingen van gezonde delen, trauma delen, overlevingsdelen.
 • Kun je de basistheorie die ten grondslag ligt aan deze werkwijze toepassen in je eigen werksituatie.
 • Heb je ‘aan den lijve’ ervaren wat deze methode kan betekenen voor vragen en verlangens van jezelf en anderen, zodat je de waarde ervan kunt vertalen naar je eigen doelgroep.
 • Heb je ervaren hoe interactieve zelfresonantie de innerlijke dynamiek van mensen kan spiegelen, en helderheid kan scheppen in – soms complexe – vraagstukken.
 • Beschik je over studie- en oefensuggesties in een handige cursusmap, waarmee je je eigen kennis en vaardigheden verder kunt trainen.

Verplichte literatuur

 • Margriet Wentink – Je verlangen – dwaallicht of kompas (Eeserveen 2014)
 • Franz Ruppert – Symbiose en Autonomie (Eeserveen 2010)
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – 18 punten
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 2,3 EC’s
 • Register Vaktherapie, Federatie Vaktherapeutische Beroepen – FVB – 36 punten
 • Breek de stilte 1 18 september 2024 10:00 - 20 september 2024 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel

Breek de stilte 2A (3 dagen)

In deze training wordt voortgebouwd op je kennis uit Breek de stilte 1 en zoom je in op wat in de gangbare traumaliteratuur ‘ontwikkelingstrauma’ en ‘complex trauma’ wordt genoemd. Je maakt intensief kennis met de kenmerken van de gevolgen van ontwikkelingstrauma, dat vanuit de traumatheorie van Ruppert (IoPT) op een hele nieuwe manier wordt gedefinieerd. Je leert de kenmerken, de gevolgen en wegen tot herstel kennen van prenataal trauma en van vroeg-kinderlijk trauma dat ontstaat door verstoorde hechtingsrelaties, w.o. verlies, verlating, verwaarlozing, geweld en misbruik.

Verdere informatie

Inhoud

Pré-, peri en postnataal hechtingstrauma tot het vierde levensjaar staan in deze training centraal. Met behulp van Interactieve Zelf-Resonantie krijg je diepgaand inzicht in de gevolgen, waardoor ze beter begrepen en hersteld kunnen worden. Aan bod komen:

 • Hechtingstrauma en Interactieve Zelf-Resonantie.
 • Definitie, kenmerken en gevolgen.
 • Hechtingstrauma en identiteitsontwikkeling.
 • Sporen van seksueel misbruik, verwaarlozing, afwijzing, miskenning en geweld.
 • Emotieregulering bij hechtingstrauma behandeld vanuit deze werkwijze.
 • De voor dit type trauma typerende innerlijke dynamiek tussen de overlevingsdelen en traumadelen bezien vanuit het driedelige model van dr. Franz Ruppert.
 • Verschijnselen en dynamieken die zichtbaar worden tijdens de Interactieve Zelf-Resonantieprocessen herkennen, begrijpen, verwoorden en duiden.
 • Het bevorderen van de drie O’s: het ontwikkelen van gezonde delen, ontmaskeren van overlevingsdelen en ontmoeten van traumadelen tijdens het Interactieve Zelf-Resonantieproces.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodule dient met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Programma

Kernachtige theoriegedeelten worden afgewisseld met praktische oefeningen die plenair, individueel en in subgroepen worden uitgevoerd. Het gebruik van de methode wordt stap voor stap gedemonstreerd, toegelicht, onderbouwd en geoefend. Op laagdrempelige wijze vindt aan het eind van de training een activiteit plaats om je kennis en integratie van de verplichte literatuur te toetsen.

Doelstelling

Aan het einde van deze training:

 • Herken je de samenhang tussen de vragen, verlangens en symptomen waarmee je cliënten bij je komen, de verschijnselen die in het Interactieve Zelf-Resonantieproces waarneembaar zijn en de gevolgen van hechtingstrauma.
 • Weet je wat er nodig is om natuurlijk herstel bij hechtingstrauma te bevorderen en hoe je daarbij de methode effectief kunt benutten.
 • Kun je de basistheorie m.b.t. hechtingstrauma die ten grondslag ligt aan deze werkwijze toepassen in je eigen werksituatie.
 • Heb je ervaren hoe Interactieve Zelf-Resonantie de innerlijke dynamiek van mensen kan spiegelen, en helderheid kan scheppen in de soms complexe vraagstukken.
 • Beschik je over studie- en oefensuggesties in een handige cursusmap, waarmee je je eigen kennis en vaardigheden verder kunt trainen.

Verplichte literatuur

 • Franz Ruppert et al. – Vroegkinderlijk trauma (Eeserveen 2014)

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – 18 punten
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 3,0 EC’s
 • Register Vaktherapie, Federatie Vaktherapeutische Beroepen – FVB – 38 punten
 • Breek de stilte 2A 29 oktober 2024 10:00 - 31 oktober 2024 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel

Breek de stilte 2B (3 dagen)

In deze training wordt voortgebouwd op je kennis uit Breek de stilte 2A.

Verdere informatie

Inhoud

Vroege traumatisering waarbij een kind emotionele en lichamelijke verwaarlozing, psychisch, fysiek of seksueel geweld heeft ervaren en de diepe sporen die dit tot ver in de volwassenheid nalaat, staan in deze module centraal. Voortbouwend op het gehechtheidstrauma uit module Breek de stilte 2A gaan we in deze module in op de complexiteit van de hevige traumagevoelens, de verwarring over het zelf, de ander en de wereld, de zeer geavanceerde en grote diversiteit aan overlevingsstrategieën in een persoon. De effectiviteit van de hulpverlening aan deze mensen valt of staat met of de hulpverlener werkelijk begrijpt wat deze complexiteit inhoudt. Daarbij speelt het kunnen doorzien van wat genoemd wordt de dader-slachtofferdynamiek een grote rol. We besteden daarom binnen de module Breek de stilte 2 in dit deel 2B drie afzonderlijke dagen aan deze thematiek. Aan bod komen:

 • Definitie, kenmerken en gevolgen van geweld (psychisch, emotioneel, fysiek en seksueel) en verwaarlozing, benaderd vanuit het driedelig traumamodel van dr. Franz Ruppert.
 • De voor dit type trauma typerende innerlijke dader-slachtofferdynamiek waarnemen, verwoorden en duiden.
 • Gevolgen van vroege geweldservaringen en verwaarlozing voor het dagelijks leven van getraumatiseerde volwassenen en hoe daarmee om te gaan binnen de IZR-methode.
 • Verschijnselen en dynamieken die zichtbaar worden tijdens de Interactieve Zelf-Resonantieprocessen herkennen, begrijpen, verwoorden en duiden.
 • Het bevorderen van de drie O’s: het ontwikkelen van gezonde delen, ontmaskeren van overlevingsdelen en ontmoeten van traumadelen tijdens het Interactieve Zelf-Resonantieproces.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Programma

 • Dag 1: slachtofferdynamiek
 • Dag 2: daderdynamiek
 • Dag 3: herstel en verzoening voorbij de dader-slachtofferdynamiek

Kernachtige theoriegedeelten worden afgewisseld met illustratieve filmpjes en praktische oefeningen die plenair, individueel en in subgroepen worden uitgevoerd. Het gebruik van de methode wordt stap voor stap gedemonstreerd, toegelicht, onderbouwd en geoefend. Op laagdrempelige wijze vindt aan het eind van de training een activiteit plaats om je kennis en integratie van de verplichte literatuur te toetsen.

Doelstelling

Aan het einde van deze training:

 • Heb je kennis met betrekking tot de gevolgen van geweld en verwaarlozing, dader- slachtofferdynamiek en complexe intrapsychische structuren bij volwassenen die als kind verwaarlozing en geweld ervaren hebben.
 • Herken je de samenhang tussen de vragen, verlangens en symptomen waarmee je cliënten bij je komen, de verschijnselen die in het Interactieve Zelf-Resonantieproces waarneembaar zijn en de gevolgen van complexe traumatisering.
 • Ken je de belangrijkste dynamieken die het dagelijks leven van mensen na complexe traumatisering – soms op een verborgen manier- complex kunnen maken.
 • Weet je wat er nodig is om natuurlijk herstel bij complexe traumatisering te bevorderen en hoe je daarbij de methode effectief kunt benutten.
 • Kun je de basistheorie m.b.t. complexe traumatisering die ten grondslag ligt aan deze werkwijze toepassen in je eigen werksituatie.
 • Heb je ervaren hoe Interactieve Zelf-Resonantie de innerlijke dynamiek van mensen kan spiegelen, de dader-slachtofferdynamiek kan tonen en helderheid kan scheppen in de soms complexe vraagstukken.
 • Beschik je over studie- en oefensuggesties in een handige cursusmap, waarmee je je eigen kennis en vaardigheden verder kunt trainen.

Verplichte literatuur

 • Franz Ruppert – Wie ben ik in een getraumatiseerde en traumatiserende samenleving? (Eeserveen 2021)

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – aangevraagd
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 2,0 EC’s
 • Breek de stilte 2B 2 december 2024 10:00 - 4 december 2024 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel

Breek de stilte 3A (1 dag)

Basis IZR-begeleidersvaardigheden

Verdere informatie

Inhoud

In deze training komt de volgende inhoud aan bod:

 • Werken met het IZR-model, autonomie van de cliënt en authenticiteit van de begeleider.
 • Contra-productieve traumagerelateerde afhankelijkheid, veiligheid voor de cliënt en de begeleider, zelfzorg van de begeleider, voorkomen van en omgaan met verstrikkingen.
 • Omgaan met regulatie en disregulatie van emoties van zowel de cliënt als de begeleider; passende interventies m.b.v. ‘the window of tolerance’.
 • Interventies: wat, wanneer en waarom (niet)?
 • De kunst van het (bijna) niets doen.
 • Mentaliseren, een kunst een kunde.
 • Persoonlijke valkuilen van de begeleider.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je de training Breek de Stilte 1 en 2 hebt gevolgd en met succes hebt afgerond en als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg- en welzijn gerichte beroepsgroep. Bijvoorbeeld onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Programma

Kernachtige korte theoriegedeelten worden afgewisseld met praktische oefeningen die je uitvoert in subgroepen of individueel. Het gebruik van de methode in de individuele begeleiding met de bijbehorende interventies wordt stap voor stap gedemonstreerd, toegelicht en geoefend.

Doelstelling

Aan het einde van deze dag heb je een basis gelegd voor de twee vervolgtrainingen: Interactieve Zelf-Resonantieprocessen in de individuele begeleiding en Breek de stilte 3, waarin je zelf IZR-processen gaat begeleiden van en met je collega-cursisten. Je beschikt over aanbevolen literatuur, oefeningen en suggesties voor het ontwikkelen van je vaardigheden ter voorbereiding op de trainingsmodules waarin je de begeleidersrol oefent.

Aanbevolen literatuur

 • Reader behorend bij deze training met artikelen m.b.t. Window of tolerance, interventies, mentaliseren

Verplichte literatuur

 • Franz Ruppert en Harald Banzhaf – Mijn lichaam, mijn trauma, mijn ik (Eeserveen 2020)

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – aangevraagd
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 1,2 EC’s

Breek de stilte 3B (3 dagen)

In deze module breid je je persoonlijke en professionele begeleidersvaardigheden uit: je gaat het begeleidingsproces intensief oefenen, leert de processen te verwoorden en dynamieken te duiden, oefent specifieke, deze methode kenmerkende, interventies en de theoretische onderbouwing daarvan en leert de eigenschappen van een traumasensitieve begeleidersattitude. Als professional leer je elkaar professioneel en opbouwend te bevragen en feedback te geven die verschil maakt en ontvangen kan worden.

Verdere informatie

Inhoud

In deze training oefen je begeleidersvaardigheden en interventies voor het begeleiden van interactieve zelf-resonantieprocessen. Aan bod komen:

 • Het creëren van een veilige setting en werkkader.
 • Cliënt, ondersteunen en bevorderen van de autonomie van je cliënt.
 • Het ‘window of tolerance’ het herkennen en het omgaan met hypo- en hyperarrousal.
 • Begeleidersvaardigheden: afstemming, neutraal waarnemen, op gepaste wijze uitnodigen en ondersteunen, terughouden en begrenzen, exposure in het tempo van je cliënt, mentaliseren, emotieregulatie van jezelf en je cliënt.
 • Interventies gericht op ontwikkelen en ondersteunen van het gezonde deel, ontmaskering van overlevingsdelen, ontmoeten van het traumadeel.
 • De relatie tussen cliënt – begeleider/therapeut – deelnemersgroep.
 • Theorie en praktijk van het diepgaand bevragen, onderbouwen van je waarnemingen en conclusies en het geven van feedback in de professionele uitwisseling met collega’s.
 • Eigen persoonlijke en professionele leerdoelen.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg en welzijn gerichte beroepsgroep en daarvoor een hogere beroepsopleiding volgde. Bijvoorbeeld (psycho)therapie, (ortho) pedagogiek, maatschappelijk werk, onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, rouwbegeleiding, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc. Bij twijfel over of je tot de doelgroep behoort, kun je altijd contact met ons opnemen.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3A

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Programma

In een sfeer van ‘gezamenlijk leren en ontwikkelen’ wordt door middel van een intensief roulatiesysteem in wisselende groepen geoefend met het begeleiden van een interactief zelf-resonantieproces.
Iedere deelnemer participeert actief door:

 • Eénmaal een interactief zelf-resonantieproces van een andere deelnemer te begeleiden en
 • eenmaal zelf als cliënt met een eigen vraag / verlangen te werken.
 • Actief deel te nemen als resonantie-persoon tijdens de processen van anderen.
 • Feedback te geven n.a.v. de leerdoelen van andere begeleiders en hen te bevragen op hun methodisch handelen

Tijdens de feedbackrondes en tijdens de begeleidingsactiviteiten observeren de trainers in welke mate de bestudeerde literatuur door de deelnemers is geïntegreerd. Waar relevant zal worden doorgevraagd en zullen aanvullende suggesties worden gegeven m.b.t. literatuurstudie.

Doelstelling

Aan het einde van deze training:

 • Heb je ervaring als begeleider, observator, resonantie-persoon, en feedbackgever, met het observeren, benoemen en duiden van verschijnselen, het onderbouwen van je conclusies, en het begrijpen van dynamieken, logische verbanden en traumaverschijnselen in de resonantieprocessen.
 • Heb je ervaren waar je sterke punten liggen en heb je zicht op waar je jezelf eventueel nog verder kunt ontwikkelen.
 • Beschik je over studie- en oefensuggesties in een handige cursusmap, waarmee je je eigen kennis en vaardigheden verder kunt trainen.

Verplichte literatuur

 • Franz Ruppert – Bevrijding van trauma, angst en onmacht (Eeserveen 2012)

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – 18 punten
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 2,9 EC’s
 • Register Vaktherapie, Federatie Vaktherapeutische Beroepen – FVB – 36 punten
 • Breek de stilte 3B 4 februari 2025 10:00 - 6 februari 2025 17:30 Interakt
  Sint Walburgstraat 10
  4001 MD
  Tiel

Breek de stilte 3C (1 dag)

Trauma en groepsdynamica

Verdere informatie

Inhoud

Een IZR-proces begeleiden is nog niet hetzelfde als een groep begeleiden waarin IZR-processen plaatsvinden. De diepgang in de processen kan in groepen sterke dynamieken oproepen. Hoe maak je een veilige setting, leid je traumatriggers in goede banen, houd je ‘holding space’ waarin alles er mag zijn, zonder dat er hertraumatiserende chaos ontstaat?

In deze training komt de volgende inhoud aan bod:

 • Werken met IZR-processen en met het IZR-model in groepen.
 • Veiligheid en ‘holding space’ voor cliënt, deelnemers en begeleider.
 • Waarnemen, herkennen en kunnen hanteren van traumagerelateerde reacties van deelnemers in de groep.
 • Groepsdynamiek bezien en begrepen vanuit het driedelig model.
 • Veelvoorkomende situaties en hoe die te hanteren.
 • Omgaan met regulatie en disregulatie van emoties van zowel groepsleden en de cliënt bij jezelf als begeleider en passende interventies.
 • Interventies: wat, wanneer en waarom (niet)?
 • De kunst van het (bijna) niets doen en tegelijkertijd veiligheid bieden.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je de training Breek de Stilte 1 en 2 en Breek de Stilte 3A (1 dag) en 3 B (3 dagen) hebt gevolgd en als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg- en welzijn gerichte beroepsgroep. Bijvoorbeeld onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3A
 • Breek de stilte 3B

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Programma

Kernachtige korte theoriegedeelten die worden gepresenteerd en worden geïllustreerd met praktijkvoorbeelden of filmfragmenten, worden afgewisseld met praktische oefeningen die je uitvoert in subgroepen of individueel. Het werken in een groep en begeleiden van zowel het proces van de cliënt als van dynamieken in de groep wordt gedemonstreerd, toegelicht, geanalyseerd en je krijgt tips, handvaten, oefeningen en literatuur om je dit verder eigen te maken.

Doelstelling

Aan het einde van deze dag heb je een basis gelegd om effectief met de IZR-methode aan het werk te gaan in groepen. Je bouwt voort op de vaardigheden die je in Breek de Stilte 3B hebt opgedaan, die het mogelijk maken IZR-processen uit te voeren met meerdere resonantiepersonen, en breidt je kennis en vaardigheden in deze training uit zodat je ook kunt omgaan met dynamieken in groepen. Je beschikt over aanbevolen literatuur, oefeningen en suggesties voor het verder ontwikkelen van je kennis en vaardigheden ter ondersteuning van het werk in je eigen praktijk.

Aanbevolen literatuur

 • Reader behorend bij deze training met artikelen m.b.t. trauma, traumabehandeling en groepsdynamieken

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – aangevraagd
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 0,3 EC’s

Parallelmodules Basisopleiding

Leertherapie
(parallelmodule, 8 middagen, te volgen na afronding Breek de stilte 2B)

Als begeleider, coach of therapeut ken je het belang van het bewust zijn van je eigen dynamieken en het doorwerken van je eigen thematiek. De leertherapiecyclus biedt je de gelegenheid om 8 middagen in een vertrouwde groep bij elkaar te komen om ‘aan den lijve’ te ervaren hoe de methode werkt als je deze toepast op je eigen vraagstukken en verlangens. Daardoor leer je jezelf beter kennen en kun je je beter inleven in je cliënten. Omdat alle deelnemers tenminste Breek de stilte 2 hebben gevolgd, gaan de nabesprekingen en reflecties de diepte in, waardoor je zowel beroepsmatig als voor je persoonlijke ontwikkeling veel profijt van deze middagen hebt.

Verdere informatie

Inhoud

De inhoud van een leertherapietraject staat niet vast, maar is vraaggestuurd en afhankelijk van de thema’s en vragen die deelnemers inbrengen. Aan de hand van het praktische werk (Interactieve Zelf-Resonantieprocessen van de deelnemers rond voor hen relevante levens- en werk-thema’s) zullen inhoudelijke onderwerpen ter sprake komen op het gebied van:

 • meergenerationele psychotraumatologie,
 • trauma en traumaverwerking,
 • (getraumatiseerde) hechting,
 • IoPT van dr. Franz Ruppert en
 • theorie en werkwijze bij de methode Interactieve Zelf-Resonantie.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je de training Breek de Stilte 1 en 2 hebt gevolgd en met succes hebt afgerond en als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg- en welzijn gerichte beroepsgroep. Bijvoorbeeld onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Programma

In een vaste groep van maximaal tien deelnemers, die negen keer bij elkaar zullen komen, krijgt iedere deelnemer gegarandeerd drie keer de gelegenheid een eigen thema in te brengen om daarmee een IZR-proces te doen.

Doordat we in een vaste groep werken ben je tevens getuige van elkaars opeenvolgende IZR-processen en krijg je dus ook inzicht in welke rol de IZR-processen kunnen spelen in iemands ontwikkelingsproces. Voor je eigen praktijk en beroepsuitoefening is dat van belang.

Er is ruime gelegenheid om na afloop van elk IZR-proces vragen te stellen over het proces en de methodiek. Omdat alle deelnemers tenminste het niveau van Breek de Stilte 2 hebben en dus bekend zijn met alle basistheorie en oefeningen én al enige ervaring hebben met deze methode, kunnen we bij de bespreking van het IZR-proces uitgaan van het feit dat de theorie bekend is. Daardoor kunnen de nabesprekingen veel diepgang krijgen.

Doelstelling

Het leertherapietraject stelt je in staat

 • Om met behulp van deze methode te werken aan je persoonlijke ontwikkeling als professional.
 • Ervaring met deze methode op te bouwen door de methode toe te passen voor je eigen vraagstukken en zo van binnenuit te weten wat de methode inhoudt, hoe de methode werkt en welke resultaten de methode bewerkstelligt.
 • Je professionele kennis m.b.t. tot deze methode uit te breiden, vanuit je ervaring met vier posities:
  • als cliënt die een eigen vraag in brengt
  • als resonantiepersoon in het IZR-proces van anderen
  • als toeschouwend deelnemer
  • als professional die reflecteert op het IZR-proces van de cliënt

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1 en 2 (Interakt)
 • Franz Ruppert et al. – Vroegkinderlijk trauma (Eeserveen 2014), hoofdstukken 14 en 18.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.

Accreditatie

 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 1,6 EC’s

Leer-werkgroep
(parallelmodule, te volgen na afronding Breek de stilte 2B, alleen België)

Op dit moment zijn er geen activiteiten ingepland.

Interactieve zelf-resonantieprocessen in de individuele begeleiding
(parallelmodule, 2 dagen, te volgen na afronding Breek de stilte 3A)

Deze training sluit aan op Breek de Stilte 1,2 en 3A en is bedoeld voor begeleiders die de methode in willen zetten in individuele begeleidingsprocessen met cliënten. Je leert de interventies en onderbouwing daarvan kennen en doorloopt in de twee dagen zowel in de cliëntrol als in de rol als begeleider de stappen die bij de individuele begeleiding behoren. Je krijgt veel gelegenheid om te oefenen, te reflecteren en je kennis en kunde aan te scherpen zodat je de werkwijze in je eigen individuele begeleiding kunt gaan gebruiken.

Verdere informatie

Inhoud

In deze training komt de volgende inhoud aan bod:

 • De opbouwen van een kader voor je individuele begeleidingssetting waarin je werkt met de interactieve zelf-resonantie.
 • Het begeleidingsproces: aanvang – proceswerk – afronding.
 • Interventies: wat, wanneer en waarom (niet)?
 • Bevorderen van autonomie, narcistische valkuilen van de begeleider, contra-productieve afhankelijkheid, veiligheid voor de cliënt en de begeleider, zelfzorg van de begeleider, voorkomen van en omgaan met verstrikkingen.
 • Omgaan met regulatie en disregulatie van emoties van zowel de cliënt als de begeleider; passende interventies m.b.v. ‘the window of tolerance’.
 • De kunst van het (bijna) niets doen.
 • Mentaliseren, een kunst een kunde.
 • Het effectief benutten van de verschillende rollen die je hebt als begeleider: procesbegeleider, resonantiepersoon, vertrouwenspersoon en therapeut of coach.
 • Persoonlijke valkuilen van de begeleider.
 • Een handreiking voor succesvolle intervisie en verdere oefening met collega’s.

Doelgroep

Je kunt deelnemen als je de training Breek de Stilte 1,2 en 3A hebt gevolgd en met succes hebt afgerond en als je beroepsmatig of als vrijwilliger werkzaam bent in een op zorg- en welzijn gerichte beroepsgroep. Bijvoorbeeld onderwijs, coaching, (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdzorg, politie, vluchtelingenhulp, palliatieve zorg, uitvaartzorg etc.

Vereiste IZR-vooropleiding

De volgende opleidingsmodules dienen alle met succes te zijn afgerond:

 • Breek de stilte 1
 • Breek de stilte 2A
 • Breek de stilte 2B
 • Breek de stilte 3A

Let op: Schrijf je alleen in als je voldoet aan bovenstaande vooropleidingseisen. Mocht tijdens de opleiding blijken dat je daar niet aan voldoet dan heeft Interakt op elk moment het recht je (alsnog) de (verdere) deelname aan de opleiding te ontzeggen. Dit om de kwaliteit van de opleiding voor de overige deelnemers te kunnen waarborgen. Je hebt daarbij geen recht op restitutie van deelnamekosten en/of vergoeding van andere kosten. Neem bij twijfel contact met ons op om te overleggen of je voldoet aan de voorwaarden.

Programma

Kernachtige korte theoriegedeelten worden afgewisseld met praktische oefeningen die je uitvoert in subgroepen of individueel. Het gebruik van de methode in de individuele begeleiding met de bijbehorende interventies wordt stap voor stap gedemonstreerd, toegelicht en geoefend.

Doelstelling

Aan het einde van de tweede dag ben je in staat om een interactief zelf-resonantieproces bij een van je collega-deelnemers te begeleiden. Doormiddel van oefeningen, nabesprekingen, zelfreflectie en feedback ben je je bewust van je mogelijkheden en van je ontwikkelpunten met betrekking tot het gebruik van deze methode in je eigen praktijksituatie. Je hebt handvaten om je zelf verder te ontwikkelen met behulp van collega’s / een intervisiegroep / supervisie / verdere scholing of leertherapie.

Aanbevolen literatuur

 • Je cursusmateriaal van Breek de Stilte 1 en 2 (Interakt)
 • Ien G.M. van der Pol – Coachen waar het pijn doet (2019)
 • Franz Ruppert et al. – Vroegkinderlijk trauma (Eeserveen 2014), hoofdstukken 14 en 18.
 • Het Artikel Werken met interactieve zelf-resonantie. Op deze website te vinden onder Onze methode.

Accreditatie

 • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – NBVH – 12 punten
 • Stichting Keurmerk Beroepsscholingen in de Psychosociale Complementaire Gezondheidszorg – SKB – 2,6 EC’s